Waliin haa hojjannu 

Jirbiin foohamtee leenca hiiti

Yeroo keessan gumaachaa

Yaada nu fayyadan qabduu? Dhaaba nu deeggaruu danda'u beektuu yookaa hooggantuu? Koottaa! Waliin haa hojjannu!

Nurratti invest godhaa

Maallaqaan nu deeggaruufi ispoonsara kabajaa tahuudhaan qaqqabiinsa barnootaa guddisuu ni dandeessu! Koottaa! Waliin haa hojjannu!

Beekkumsa qabdaniin nu deeggaraa 

Barumsaan jabaattanii beekkumsa keessan arjoomuu barbaadduu? Kan barattan miliyoonotaaf qooduu barbaadduu? Afaanota Itoophiyaa garagaraatiin waan barsiifnuuf yoomiyyuu taanaan deeggarsa keessan ni barbaanna. Koottaa! Waliin haa hojjannu!

© 2020 EDUCATION FOR ETHIOPIA. ALL RIGHTS RESERVED