ናትና ትምኒት ዝተምሃረት ኢትዮጵያ ምህናፅ እዩ። 

ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ተምሃሮ ንዓርሶምን ሃገሮምን ክልውጡ ምድጋፍ ዕላማና እዩ። 

ትምህርቲ ንኢትዮጵያ (Education for Ethiopia) ናይ ግብረ ሰናይ ትካል እንትኸውን ዕላምኡ ድማ ዲጂታል ትምህርቲ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ተምሃሮ ምቅራብ እዩ። ኢትዮጵያ ናይ ብዙሕ ቋንቋታትን ባህልን ሃገር እያ። ካብ ማእኸል ህዝብታት እታ ሃገር 40 ሚእታዊ ዝኾኑ ትሕቲ 14 ዕድመ ዘለዉ ኣባፅሕ እዮም። ሕልምና ናይ ኢትዮጵያ ተምሃሮ ብናይ ባዕሎም ቋንቋታት ዝተሰርሑ ናይ ዲጂታል ትምህርቲ ሓገዝቲ ብምጥቃም ንዓርሶምን ንሃገሮምን ክልውጡ ምሕጋዝ እዩ። 

ናይ ቋንቋ ፀገም

ትምህርትታት ሳይንስ ብደንቢ ብዘይንዛረቦ ቋንቋ ምምሃር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ።

ናይ ኢትዮጵያ ተምሃሮ ካብ ዘጋጥሞም ፀገም ሓዲኡ እቲ ላዕላዋይ ትምህርቲ ብኢንግሊዘኛ ዝውሃብ ምኳኑን መብዛሕቲኦም ድማ ናይ ኢንግሊዘኛ ክእለቶም ብዙሕ ብዘይሙኻኑ እቶም ከበድቲ ናይ ትምህርቲ ዓይነታት (ብፍላይ ድማ ሒሳብን ሳይንስን ዘተኮረ) ብቐሊሉ ኣይርድእዎን። ንሕና ነዚ ኣብቲ ሞንጎ ቤት ትምህርትን ተምሃሮን ዘሎ ክፍተት ናይ ምምላእ ተስፋ አለና። ኣብያተ ትምህርትታት ናይ ምትካእ ድልየት ይኹን ዓቕሚ የብልናን፡፡ ኮይኑ ግና ነቶም ተምሃሮ ብምድጋፍ ነቲ ትምህርቲ ብቐሊሉ ክርድኦ ምግባር ንክእል ኢና። 

ናይ ግዘ ፀገም

ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ብዙሕ ሓላፍነት ኣለዎም።

ሓደሓደ ግዘ ድማ ካብ ዕድምኦም ንላዕሊ ዝኾኑ ሓላፍነት ተሰኪሞም ንትምህርቲ ዘለዎም ግዘ ፀቢብ ይኸውን። ከምቲ ዝፍለጥ እዚ ሓላፍነት ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ተፅዕኖ ይገብር። 

  • እንጀራ ምስንካትን ነቲ ስድራ ምግቢ ምድላው

  • ናብ ዕዳጋ ከይድካ ነቲ ስድራ ዝኸውን እቶት ኣታዊ ምግባር

  • ኣናእሽቶ ኣሕዋት ምሕብሓብ

  • አረ ኽንደይ!

ናትና ግደ

ናይ ትምህርቲ ተበፃሕነት ምርግጋፅ

ዲጂታል ትምህርቲ ብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ቋንቋታት ካብ ምቕራብ ብዝሓለፈ ተምሃሮ ዝፈልጥዎም ኣብነታት ብምጥቃም እቲ ትምህርቲ ክቀለሎም ንገብር።  

እቲ ናይ ዲጂታል ትምህርትና ተምሃሮ ብግሎም ብንጥፈት ንከፅንዑን ከምዝደለዩ ክደጋግምዎን ይረድኦም። ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንንእሽተይ ግዘ እኳ ካብ መአዲ ትምህርቲ እንተተንስኡ እቲ ናትና ፕሮግራም ብቐሊሉ የከሓሕሰሎም፡፡

 

ብተወሳኪ ትምህርትና ብቐሊል  ቪድዮታት ዝተቐናበረን ብ ዝተፈላለዩ ዝፍለጡ ናይ ትምህርቲ ትካላት ዝተደገፈ እዩ።

ተምሃሮ ሽትኦም ክወቕዑ ምግባር። 

ናይ ኢትዮጽያ ተምሃሮ ግቡእ ድጋፍ እንተተገይርሎም ኣብ ዓብይ ደረጃ ይበፅሑ። 

ኢትዮጵያ ናይ ኣባፅሕን መናእሰይን ሃገር እያ ። እዞም መናእሰይ ካብ ባዕሎም ሓሊፎም ንስድርኦም ይኹን ማሕበረሰቦም ምርዳእ ይኽእሉ እዮም።እዚ ጭቡጥ ንምግባር ናትና ግደ ትምህርቲ ብቀሊሉ ምቅራብን ምቹው ምግባርን እዩ። ሕልምና እቶም ናይ ሎሚ ተምሃሮ ናብቶም ናይ ፅባሕ በዓል ሞያታትን ፕሮፌሽናላትን ምቅያር እዩ፡፡ 

ናይ "ይማሩ" መድረኽ እንታይ እዩ?

እቲ "ይመሩ" ዝተብሃለ መድረኽና ተምሃሮ ብቐሊሉ ከፅንዑ የኽእሎም ።

እዚ መድረኽ ብ ኣፕሊኬሽን፥ ብዌብሳይትን ዩትዩብ ቻናልን ኣቢሉ ተምሃሮ ብቐሊሉ ዝደልይዎ ትምህርቲ ንክረኽቡ ይሕግዝ ። ኣጠቃቐምኡ ቀሊል ንክኾንን ተበፃሕነት ንኽህልዎን ተጊህና እናሰራሕና ንርከብ። 

ንቀቕድሚት ናይ ሞያ ትምህርቲ ፥ ላዕለዎት ትምህርትን ከምኡእውን ውልቀ ዕብየት ዘበርትዑ መድረኻት ናይ ምድላው ትምኒት ኣሎና። 

መዳርግትና

ምስ ዝተፈላለዩ ትካላት ብምትሕብባር ዕላማና ዕላዊ ምግባር

በዚ ሐዚ ሰዓት ምስ ካን አካዳሚ "Khan Academy" ስምምዕነት ኣለና። ናቶም ትምህርቲ ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ቋንቋታት ናይ ምቅያር ስራሕ እዳሰራሕና ንርከብ። ምስ ኻልኦት ትካላት እውን ናይ ምስራሕ ድልየት ኣለና። ብፍላይ ድማ ብትሕዝቶ ትምህርቲ ፥ ትርጉምን ኣብ ተበፃሕነት ምሳና ሓቢሮም ዝሰርሑ ድርጅታት ትካላትን ኩል ግዘ ንደሊ። ብሓባር ኮይንና ብምትሕብባር ኣብ ደቂ ኢትዮጵያ ኣውንታዊ ተፅዕኖ ከም እነሕድር ምንም ጥርጣረ የብልናን። 

ብሎግ